T.
+32 (0)56 95 99 20

DIN 571 RVS A2

Ø 5mm

101570Ber 94747 houtdraadbout A2 zeskant 5.0x25/200
Artikelnummer: 101570
€22.30
+ -
OF
101571Ber 94748 houtdraadbout A2 zeskant 5.0x30/200
Artikelnummer: 101571
€23.12
+ -
OF
101572Ber 94751 houtdraadbout A2 zeskant 5.0x40/200
Artikelnummer: 101572
€25.94
+ -
OF

Ø 6mm

101573Ber 23593 houtdraadbout A2 zeskant 6.0x25/200
Artikelnummer: 101573
€28.39
+ -
OF
101574Ber 932469 houtdraadbout A2 zeskant 6.0x30/100
Artikelnummer: 101574
€14.60
+ -
OF
101575Ber 933040 houtdraadbout A2 zeskant 6.0x35/200
Artikelnummer: 101575
€30.03
+ -
OF
101576Ber 932470 houtdraadbout A2 zeskant 6.0x40/100
Artikelnummer: 101576
€15.88
+ -
OF
101577Ber 933058 houtdraadbout A2 zeskant 6.0x45/200
Artikelnummer: 101577
€34.21
+ -
OF
101578Ber 932471 houtdraadbout A2 zeskant 6.0x50/100
Artikelnummer: 101578
€18.75
+ -
OF
101579Ber 94757 houtdraadbout A2 zeskant 6.0x55/200
Artikelnummer: 101579
€39.50
+ -
OF
101580Ber 932472 houtdraadbout A2 zeskant 6.0x60/100
Artikelnummer: 101580
€20.84
+ -
OF
101581Ber 933416 houtdraadbout A2 zeskant 6.0x70/100
Artikelnummer: 101581
€22.97
+ -
OF
101582Ber 835155 houtdraadbout A2 zeskant 6.0x80/100
Artikelnummer: 101582
€27.12
+ -
OF
101583Ber 109655 houtdraadbout A2 zeskant 6.0x90/100
Artikelnummer: 101583
€31.26
+ -
OF
101584Ber 933066 houtdraadbout A2 zeskant 6.0x100/100
Artikelnummer: 101584
€35.45
+ -
OF

Ø 7mm

101585Ber 932473 houtdraadbout A2 zeskant 7.0x90/100
Artikelnummer: 101585
€39.35
+ -
OF
101586Ber 932473 houtdraadbout A2 zeskant 7.0x100/100
Artikelnummer: 101586
€44.00
+ -
OF
101587Ber 932475 houtdraadbout A2 zeskant 7.0x110/100
Artikelnummer: 101587
€50.92
+ -
OF
101588Ber 839078 houtdraadbout A2 zeskant 7.0x120/100
Artikelnummer: 101588
€57.88
+ -
OF

Ø 8mm

101589Ber 94763 houtdraadbout A2 zeskant 8.0x30/100
Artikelnummer: 101589
€25.48
+ -
OF
101590Ber 94764 houtdraadbout A2 zeskant 8.0x35/100
Artikelnummer: 101590
€25.94
+ -
OF
101591Ber 835157 houtdraadbout A2 zeskant 8.0x40/100
Artikelnummer: 101591
€26.85
+ -
OF
101592Ber 109656 houtdraadbout A2 zeskant 8.0x45/100
Artikelnummer: 101592
€28.25
+ -
OF
101593Ber 284122 houtdraadbout A2 zeskant 8.0x50/100
Artikelnummer: 101593
€30.07
+ -
OF
101594Ber 94765 houtdraadbout A2 zeskant 8.0x55/100
Artikelnummer: 101594
€31.26
+ -
OF
101595Ber 284130 houtdraadbout A2 zeskant 8.0x60/100
Artikelnummer: 101595
€32.39
+ -
OF
101596Ber 94766 houtdraadbout A2 zeskant 8.0x65/100
Artikelnummer: 101596
€33.58
+ -
OF
101597Ber 284149 houtdraadbout A2 zeskant 8.0x70/100
Artikelnummer: 101597
€34.71
+ -
OF
101598Ber 284157 houtdraadbout A2 zeskant 8.0x80/50
Artikelnummer: 101598
€19.68
+ -
OF
101599Ber 284165 houtdraadbout A2 zeskant 8.0x90/100
Artikelnummer: 101599
€44.00
+ -
OF
101600Ber 835163 houtdraadbout A2 zeskant 8.0x100/50
Artikelnummer: 101600
€25.47
+ -
OF
101601Ber 94768 houtdraadbout A2 zeskant 8.0x110/100
Artikelnummer: 101601
€57.88
+ -
OF
101602Ber 933082 houtdraadbout A2 zeskant 8.0x120/50
Artikelnummer: 101602
€33.58
+ -
OF
101603Ber 94769 houtdraadbout A2 zeskant 8.0x130/100
Artikelnummer: 101603
€78.71
+ -
OF
101604Ber 933090 houtdraadbout A2 zeskant 8.0x140/50
Artikelnummer: 101604
€46.30
+ -
OF
101605Ber 94770 houtdraadbout A2 zeskant 8.0x150/50
Artikelnummer: 101605
€53.24
+ -
OF
101606Ber 933104 houtdraadbout A2 zeskant 8.0x160/50
Artikelnummer: 101606
€61.75
+ -
OF
101607Ber 94771 houtdraadbout A2 zeskant 8.0x180/50
Artikelnummer: 101607
€73.30
+ -
OF
101608Ber 94772 houtdraadbout A2 zeskant 8.0x200/50
Artikelnummer: 101608
€84.88
+ -
OF

Ø 10mm

101609Ber 94774 houtdraadbout A2 zeskant 10.0x40/100
Artikelnummer: 101609
€50.14
+ -
OF
101610Ber 110731 houtdraadbout A2 zeskant 10.0x50/100
Artikelnummer: 101610
€53.24
+ -
OF
101611Ber 835165 houtdraadbout A2 zeskant 10.0x60/100
Artikelnummer: 101611
€28.56
+ -
OF
101612Ber 932480 houtdraadbout A2 zeskant 10.0x70/50
Artikelnummer: 101612
€30.88
+ -
OF
101613Ber 932481 houtdraadbout A2 zeskant 10.0x80/50
Artikelnummer: 101613
€33.95
+ -
OF
101614Ber 835168 houtdraadbout A2 zeskant 10.0x90/50
Artikelnummer: 101614
€37.81
+ -
OF
101615Ber 932482 houtdraadbout A2 zeskant 10.0x100/25
Artikelnummer: 101615
€21.22
+ -
OF
101616Ber 112449 houtdraadbout A2 zeskant 10.0x110/10
Artikelnummer: 101616
€9.57
+ -
OF
101617Ber 932483 houtdraadbout A2 zeskant 10.0x120/25
Artikelnummer: 101617
€27.01
+ -
OF
101618Ber 94777 houtdraadbout A2 zeskant 10.0x130/50
Artikelnummer: 101618
€60.19
+ -
OF
101619Ber 933180 houtdraadbout A2 zeskant 10.0x140/25
Artikelnummer: 101619
€33.19
+ -
OF
101620Ber 112450 houtdraadbout A2 zeskant 10.0x150/10
Artikelnummer: 101620
€14.50
+ -
OF
101621Ber 94778 houtdraadbout A2 zeskant 10.0x160/50
Artikelnummer: 101621
€81.81
+ -
OF
101622Ber 94779 houtdraadbout A2 zeskant 10.0x180/50
Artikelnummer: 101622
€92.59
+ -
OF
101623Ber 94780 houtdraadbout A2 zeskant 10.0x200/50
Artikelnummer: 101623
€104.94
+ -
OF

Ø 12mm

101624Ber 933228 houtdraadbout A2 zeskant 12.0x50/100
Artikelnummer: 101624
€86.45
+ -
OF
101625Ber 94781 houtdraadbout A2 zeskant 12.0x60/100
Artikelnummer: 101625
€89.50
+ -
OF
101626Ber 94782 houtdraadbout A2 zeskant 12.0x70/50
Artikelnummer: 101626
€47.07
+ -
OF
101627Ber 933244 houtdraadbout A2 zeskant 12.0x80/50
Artikelnummer: 101627
€50.17
+ -
OF
101628Ber 94783 houtdraadbout A2 zeskant 12.0x90/50
Artikelnummer: 101628
€54.02
+ -
OF
101629Ber 933317 houtdraadbout A2 zeskant 12.0x100/25
Artikelnummer: 101629
€29.33
+ -
OF
101630Ber 94784 houtdraadbout A2 zeskant 12.0x110/25
Artikelnummer: 101630
€32.03
+ -
OF
101631Ber 933333 houtdraadbout A2 zeskant 12.0x120/25
Artikelnummer: 101631
€35.12
+ -
OF
101632Ber 94785 houtdraadbout A2 zeskant 12.0x130/25
Artikelnummer: 101632
€38.21
+ -
OF
101633Ber 933368 houtdraadbout A2 zeskant 12.0x140/25
Artikelnummer: 101633
€41.27
+ -
OF
101634Ber 94786 houtdraadbout A2 zeskant 12.0x150/25
Artikelnummer: 101634
€44.37
+ -
OF
101635Ber 138419 houtdraadbout A2 zeskant 12.0x160/25
Artikelnummer: 101635
€49.01
+ -
OF
101636Ber 933384 houtdraadbout A2 zeskant 12.0x180/25
Artikelnummer: 101636
€54.41
+ -
OF
101637Ber 94787 houtdraadbout A2 zeskant 12.0x200/25
Artikelnummer: 101637
€61.34
+ -
OF